Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thành

Địa chỉ: Khu 6 – Thị trấn Kim Tân – Huyện Thạch Thành – Tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 02373.877.002;    Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số tài khoản: Số tài khoản: 3731    Mã ĐVQHNS: 3029341

Tại: Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện pháp lý: Ông Lê Đình Thảnh;  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.